Algemene Handelsvoorwaarden

 1. Enkel de onderhavige voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen Hof Ter Heide en de klant. De klant kan geen beroep doen op zijn eigen handelsvoorwaarden. De voorwaarden zijn toepasselijk vanaf de bestelling door de klant.

 2. Offertes hebben, tenzij uitdrukkelijk andersluidend vermeld in de offerte, een geldigheidsduur van 14 kalenderdagen vanaf offertedatum en zijn vrijblijvend tot bevestiging van de bestelling. Ze zijn niet-verbindend voor de variabele kosten en prijzen die louter indicatief worden opgegeven.

 3. Opdrachten en bestellingen opgenomen door vertegenwoordigers of door de klant rechtstreeks geplaatst, zijn slechts bindend vanaf de orderbevestiging door Hof Ter Heide. Bestelling van een event, onder welke vorm ook, is pas bindend na ontvangst van een voorschot van 30 % van het bedrag volgens offerte excl. btw, en dit binnen de gestelde betalingstermijn.

 4. Annulatie door de klant van een event, onder welke vorm dan ook, dient steeds schriftelijk te gebeuren. De annulatie op zich geeft van rechtswege aanleiding tot een schadevergoeding aan Hof Ter Heide, zoals gestipuleerd in hieropvolgende punten. Het staat Hof Ter Heide evenwel steeds vrij de effectieve schade te begroten en te bewijzen, indien hoger dan vermelde plafonds.

 5. Bij annulatie van een event, bedraagt de schadevergoeding 50 % van de hoofdsom excl. btw bij annulatie 7 kalenderdagen vóór de gestelde datum van de betrokken event, 100 % van de hoofdsom excl. btw bij annulatie op minder dan 72 uur vóór de gestelde datum. De hoofdsom is in onderhavig geval de vraagprijs zoals opgenomen in de offerte waarop de klant zijn akkoord voor bestelling gegeven heeft.

 6. Bij organisatie van een event, onder welke vorm ook, wordt een minimum facturatie bedrag voorzien wat het equivalent is van 20 personen, tenzij de offerte dit uitdrukkelijk anders vermeld. Het exacte aantal personen dient aan Hof Ter Heide meegedeeld te worden ten laatste 7 kalenderdagen vóór de gestelde datum. Op basis van dit aantal geschiedt de organisatie en facturatie van het event. Wanneer dit aantal door de klant niet expliciet is meegedeeld aan Hof Ter Heide uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de gestelde datum, geschiedt de organisatie en facturatie van het event op basis van de gegevens in de offerte. Wanneer het werkelijk aantal personen het overeengekomen aantal personen overschrijdt, geschiedt de facturatie op basis van het werkelijk aantal personen.

 7. Overmacht, staking, faillissement of kennelijk onvermogen van de koper, geven aan Hof Ter Heide de mogelijkheid de overeenkomst in eender welk stadium als ontbonden te beschouwen, zonder dat hiervoor enig recht op schadevergoeding te voordele van de klant kan ontstaan.

 8. Klachten omtrent de gepresteerde diensten, leveringswijze en zichtbare gebreken, of de facturatie, moeten binnen de tweeënzeventig uur na uitvoering/levering/ontvangst aan Hof Ter Heide gemeld worden, bij aangetekend schrijven of gelijkwaardig gestelde informatiedrager. Bij gebreke hieraan is elke klacht van rechtswege verworpen. Eigen interventies van de klant, verbruik of voortverkoop heffen elke grond tot klacht op. Betreffende het event, onder welke vorm ook, neemt Hof Ter Heide een middelenverbintenis op zich. Hof Ter Heide is niet verantwoordelijk voor de persoonsgebonden kwaliteit van het personeel.

 9. Alle betalingen voor events zijn contant of per bankoverschrijving te voldoen vóór uitvoering, ook al wordt een factuur gevraagd door de klant.

 10. Alle betalingen voor events, onder welke vorm dan ook, zijn per bankoverschrijving te voldoen conform de facturatievoorwaarden van Hof Ter Heide. Alle facturen zijn betaalbaar gesteld ter maatschappelijke zetel van Hof Ter Heide, binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum en zonder enige korting, tenzij anders vermeld of overeengekomen op de factuur of in de offerte van Hof Ter Heide. Andere betalingstermijnen éénzijdig vermeld op de bestelbon van de klant vallen bijgevolg niet onder onderhavige handelsvoorwaarden.

 11. Blijft de klant in gebreke, op de vervaldag de factuur geheel of gedeeltelijk te voldoen, dan heeft Hof Ter Heide het recht nog hangende leveringen en/of uitvoeringen op te schorten, en de overeenkomst voor geheel of ten dele van rechtswege als ontbonden te beschouwen. De klant is hoedanook op het te betalen bedrag verwijlinteresten verschuldigd ten belope van vijftien procent op jaarbasis, berekend per beginnende termijn van dertig dagen, vanaf de factuurdatum. Daarenboven zal bij elke vorm van nalatigheid in hoofde van de klant een forfetair schadebeding verschuldigd zijn gelijk aan vijftien procent van het factuurbedrag met een minimum van vijfenzeventig euro. Bij iedere aanmaning wordt een administratiekost aangerekend van hondervijfentwinig euro. Hof Ter Heide behoudt zich evenwel steeds het recht voor zijn werkelijke schade te bewijzen.

 12. Hof Ter Heide kan enkel in recht worden aangesproken en kan steeds zelf als eiser optreden voor de rechtbank van het rechtsgebied waar zijn maatschappelijke zetel is gevestigd.